Plecaki dla Turyst??w

Jednym z najistotniejszych elementów ka??dej wyprawy górskiej jest plecak turystyczny. Ci???ko si? bez niego oby?. Zw??aszcza, ??e jest du??o bardziej funkcjonalny ni?? torba. Plecaki maj? ró??ne rozmiary i barwy. Do ich atutów zaliczamy tak??e fakt, i?? s? odpowiednie zarówno dla m???czyzn jak i kobiet. 

plecak turystyczny

Ponadto warto zaznaczy? ich pojemno???, która, wynosi oko??o 40-80 l, dlatego niew?tpliwie sprawdza si? przy d??u??szych wycieczkach. Plecaki znalaz??y równie?? szerokie zastosowanie przez stela?? zewn?trzny, który u??atwia przenoszenie ci???szych przedmiotów. G??ównie wykonywane s? z odpornych materia??ów, np. cordura, co tak??e zwi?ksza ich popyt. Dzi?ki licznej ilo??ci kieszeni wewn?trznych oraz troków, mo??liwe jest zamocowanie uzupe??niaj?cych przedmiotów.

Menu
 Login:
 Hasło:
 
 Rejestracja
 Zapomniałeś hasła?

Kategorie
 • Agroturystyka [2]
 • Apartament [3]
 • Domek [0]
 • Hostel [0]
 • Motel [1]
 • Pensjonat [5]
 • Pokoje Go??cinne [2]
 • Schronisko [0]
 • Willa [0]


Region
 • Bia??ka Tatrza??ska [0]
 • Bia??y Dunajec [0]
 • Bukowina Tatrza??ska [0]
 • Jab??onka [0]
 • Ko??cielisko [0]
 • Murzasichle [0]
 • Podhale [10]
 • Tatry [3]
 • Zakopane [0]


Partnerzy:
Polecamy renifery jako najwi?ksz? atrakcj? Tatr.

Polecamy tak??e obozy dla rodzin - najlepszy spos??b sp?dzania wakacji czy ferii.
Polecamy noclegi: